کاربر بی نام

دیریست ڪه رندانه شرابی نڪشیدیم
در گوشهٔ باغی می نابی نڪشیدیم

چون سبزه قدم برلب جویی ننهادیم
چون لاله قدح بر لب آبی نڪشیدیم

بر چهره ڪشیدیم نقاب ڪفن افسوس
ڪز چهرهٔ مقصود نقابی نڪشیدیم

بسیار عذابی ڪه...
(ادامه)

۲۵ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰
 
 
 
ارسال گزارش تخلف