علی زند وکیلیدرويش به خلسه رفته می داند و بس
هر گُـم شـدنی كـلـيد پـيـدا شـدنست
(ايرج زبردست)

۰۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷
 
 
 

علی زند وکیلیحـضــرت مــولانــا

۰۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۰
 
 
 

علی زند وکیلیمـن و حــالِ خــراب و ايــن شــراب و
تـو و بــاده مــن و عــادت بـه مـســتــی

۳۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۳
 
 
 

علی زند وکیلی۲۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶
 
 
 

علی زند وکیلیزمانى كه از بزرگ آقاى سينماى ايـران
استاد علی نصيريان
حضرت حــافـظ و هـديـه می گيـرى
واقـعـاً رويـايست بی تكـرار

۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰
 
 
 

علی زند وکیلیبـه يـاد اسـتاد جليل شهــنــاز
با ساز خوش ساخت دوست عزيزم
داوود غلامی شيرازى

۰۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷
 
 
 

علی زند وکیلیجُــدايــی بــا جُــدايـی فرق داره

۰۴ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶
 
 
 

علی زند وکیلی...
بـا مــا بــودى
بــی مــا رفـتـی
چــو بـوى گُل بـه كـجـا رفتـی

۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷
 
 
 

علی زند وکیلیاى بـه دل آشــنــا
تـا كـه هـسـتــم بــيــا
واى مــن اگــر نـيـايـی

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰
 
 
 

علی زند وکیلیاى بـه دل آشــنــا
تـا كـه هـسـتــم بــيــا
واى مــن اگــر نـيـايـی

۲۵ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۲
 
 
 
 
پروفایل
تصاویر
جاودانه ها
جراید
افتخارات
بیوگرافی
 
از این پس شما یکی از دنبال کنندگان این پروفایل هستید
ارسال گزارش تخلف