احمد علیزادهگاهی خلوت دوست را به هم
بریز تا بداند که تنها نیست... این
مرام ماست که در وجود دوست
خانه ای داشته باشیم. حتی به
مساحت یک یاد..!

۱۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۳:۴۰
 
 
 

احمد علیزادهکودک فقیری به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد.
زنی او را دید و دلش سوخت، او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت :مواظب خودت باش!
کودک :ببخشید شما خدا هستید؟
زن با لبخند :نه من فقط از بنده...
(ادامه)

۱۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۴:۲۶
 
 
 

احمد علیزادهدر داوری در مورد دیگران ، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند …

۱۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۴:۱۱
 
 
 

احمد علیزادهآنچه دستت داده ام
نامش دل است
افسار نیست

۱۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲:۰۹
 
 
 

احمد علیزادهو بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست سبدی پیدا کن ،
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست :
پیک نوروزی و شادی بر دوستـــــــــــــــــــــــت

۱۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰:۲۵
 
 
 
ارسال گزارش تخلف