liveازحرف مردم دلگیرنشو. بعضى ها نیش زدن طبیعتشونه! سالهاست به هواى بارانى مى گویند: هواى خراب ...

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۸
 
 
 

live۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۷
 
 
 

liveتوقع ندارم وقتی غمگینم مرا بغل کنی ،همین که مرا درک کنی کافیست...

۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۱
 
 
 

liveسرسری رد شو از سختیها دقت، دق ت میدهد

۲۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۲
 
 
 

live۰۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۴
 
 
 

liveبیاد تمام بچه های بی مادر و به بیاد تمام کسانی که قدر مادرشان را میدانند....

۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۲۵
 
 
 

liveدر آن اندیشه ماندم که چرا این شد و آن شد،غافل از اینکه لحظه هایم میگذرند و من دوباره از دست میدهم لحظه ها را...

۰۹ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۱
 
 
 

liveدرد دارد...!وقتی چیزی را کسر میکنی که با وجودت جمع زده ای.....

۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۶
 
 
 

live

خاطرات عجیب به یاد روزهایی که می خندیدیم گاه مجبور میشویم گریه کنیم...

۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۱
 
 
 

liveزندگی یعنی بازیگری برای قبول شدن در فردای رفتن و دیدن چشمهای که پر از بغض تو را بدرقه میکنند...

۲۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۵
 
 
 
 
ارسال گزارش تخلف