هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن 300 تومان است